Algemene Voorwaarden

ALGEMENE SERVICE- EN LEVERINGSVOORWAARDEN “JA totaal service”

Algemeen:

1. Opdrachtnemer, “JA totaal service vof.” gevestigd te Puiflijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 66993865, zal hierna nader worden aangeduid als “JA totaal service”.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van JA totaal service en/of alle met JA totaal service gesloten overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met JA totaal service. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft Dealer kennisgenomen van deze voorwaarden van JA totaal service en heeft zij deze geaccepteerd.

3. JA totaal service accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van JA totaal service overeen, dat JA totaal service niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

4. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is JA totaal service gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door Dealer, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van JA totaal service.

5. JA totaal service gaat uit van de juistheid van alle door Dealer aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. JA totaal service is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.

Overeenkomst/opdracht:

6. De overeenkomst met JA totaal service geeft de mogelijkheid storingen aan te melden via de website door Dealer. Er is geen minimale afnameverplichting door Dealer.

7. Door het ingeven van een storing in het systeem van JA totaal service geeft Dealer de opdracht service te verlenen aan het in de opdracht vermelde apparaat bij de in de opdracht vermelde Klant op basis van de onderhavige algemene service- en leveringsvoorwaarden.

8. Wanneer een gemaakte tijdsafspraak (o.a. installatie afspraken) niet door kan gaan, dient dit direct door Dealer aan JA Totaal Service te worden doorgegeven. Dit kan tot 1 werkdag voor de afspraak kosteloos.
Indien dit binnen 1 werkdag voor de tijdsafspraak wordt afgemeld, zal 1 (één) werkuur in rekening worden gebracht aan Dealer, ongeacht de reden van afzegging.

Prijzen:

9.1 Alle storingen worden verholpen volgens de volgende tarieven (excl. btw):

Geen voorrijkosten voor het vaste land van Nederland.
Uurloon voor Dealer: € 85,00
Uurloon voor Eindklant: € 110,00

de Waddeneilanden: voorrijkosten € 85,00 plus de kosten van de overvaart, per bezoek.
België: voorrijkosten € 85,00 per bezoek.
Luxemburg: voorrijkosten € 105,00 per bezoek.
Duitsland: voorrijkosten € 85,00 per bezoek, max 50km van de grens, daarna in overleg.

Uurloon wordt berekend over het eerste uur en vervolgens evenredig per aangebroken 15 minuten.
Indien klant bij aankomst niet aanwezig is, en ook niet op korte termijn aanwezig kan zijn, wordt 1 werkuur in rekening gebracht, naast de eventueel geldende voorrijkosten.

Ophalen / wegbrengen machine(s) of parts (geen werkzaamheden): € 42,50
Indien wel werkzaamheden worden verricht (bijv. montage/demontage) geldt het normale uurtarief van een ticket.

Door JA totaal service geleverde onderdelen worden tegen de geldende marktprijs in rekening gebracht.

9.2 Indien een storing telefonisch kan worden opgelost zal de technicus met de dealer contact opnemen om dit te bespreken. Eventueel kan de technicus, alleen op verzoek van de dealer, deze telefonische oplossing met de eindklant doorlopen. Tarief voor deze telefonische oplossing is € 7,00 per aangebroken 5 minuten. Dit tarief wordt ook gehanteerd wanneer een dealer technische ondersteuning vraagt, zonder dat daarvoor een klant hoeft te worden bezocht.

9.3 JA totaal service is bevoegd prijsverhogingen door te voeren. Deze zullen 1 maand voor ingang via e-mail worden gecommuniceerd aan de contactpersoon van Dealer.

9.4 Opdrachten worden gefactureerd aan Dealer volgens de tarieven die geldig zijn bij ingeven van de opdracht.

9.5 Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen per de door de overheid gehanteerde datum worden ingevoerd en gehanteerd. Hierbij volgen wij de regels van de overheid volledig.

Reclameren:

10.1 Dealer is verplicht het geleverde diensten bij afmelding op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele reclames dienen binnen 1 (een) week na dienstverlening per email aan JA totaal service kenbaar te worden gemaakt. Bij niet tijdige melding worden reclames niet meer in behandeling genomen.

10.2 Als de klacht gegrond is, zorgt JA totaal service zo spoedig mogelijk voor herstel en zo nodig voor herlevering.

Betaling:

11.1 Na afwerking van een opdracht zal een factuur worden gestuurd naar het emailadres van de contactpersoon van Dealer. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

11.2 Wanneer betaling niet binnen 14 dagen (als voornoemd beschreven) plaats vindt, is JA totaal service gerechtigd verder uitvoering van opdrachten te staken tot betaling is voltooid. Ook kan de toegang tot het systeem van JA totaal service worden geblokkeerd tot betalingsachterstanden zijn ingelopen.

11.3 Daarnaast is JA totaal service gerechtigd over het verschuldigde bedrag buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

11.4 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van €60,00.

11.5 JA totaal service behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.

11.6 De andere partij is in gebreke, zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling nodig is, zodra 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum.

Eigendomsvoorbehoud:

12.1 JA totaal service behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken, totdat de betaling daarvan geheel is voldaan.

12.2 Alle door Dealer ingegeven klantgegevens zijn slechts inzichtelijk voor JA totaal service en Dealer zelf. JA totaal service en haar medewerkers zal geen ander contact met Klant van Dealer zoeken anders dan voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.  Gegevens zullen door JA totaal service worden gebruikt voor uitvoering van haar werkzaamheden en rapportages voor eigen gebruik. Indien gegevens worden gebruikt voor externe communicatie zal deze zodanig worden geanonimiseerd dat Dealer en/of Klant niet te herleiden zijn.

Specifieke verplichtingen JA totaal service:

13.1 JA totaal service zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand brengen en houden door het verzorgen van:

13.2 Correctief onderhoud , waaronder het herstellen van technische defecten op verzoek van Dealer, waarbij JA totaal service er naar streeft op normale werkdagen binnen 8 werkuren de klacht op te nemen en daarna zo spoedig mogelijk voor herstel te zorgen. De reguliere tijden op werkdagen zijn van 08.30 tot 17.00;
Dealer geeft hiertoe opdracht door het selecteren van ‘storing verhelpen’ in de opdracht

13.3 Onderhoud van de technische bedrijfstoestand van de apparatuur, waar nodig aangevuld met het aanbrengen van modificaties in de apparatuur dan wel het vervangen van onderdelen van de apparatuur conform de aanbevelingen van de fabrikant of anderszins, voor zover dit door Dealer nodig wordt geacht voor de goede werking van de apparatuur.
Dealer geeft hiertoe opdracht door het selecteren van ‘onderhoud’ in de opdracht.

13.4 Medewerker van JA totaal service zal zich tijdens zijn werkzaamheden presenteren als medewerker van Dealer.

Specifieke verplichtingen Dealer:

14.1 Dealer zal bij ingave van een opdracht de adres- en locatiegegevens van de machine controleren en zo nodig aanpassen. Indien een machine niet op locatie kan worden aangetroffen zal de opdracht worden gesloten en wordt één (1) werkuur berekend. Dealer wordt hiervan door JA totaal service via de toegestuurde werkbon op de hoogte gesteld en zal een nieuwe opdracht moeten indienen voor herstel.

14.2 Dealer dient zelf zorg te dragen voor adequate verzekering van de apparatuur, danwel de Klant hiertoe verplicht te hebben gesteld.

Vrijwaring:

15. Dealer vrijwaart JA totaal service voor alle aanspraken van derden, direct of indirect, ter zake van door JA totaal service geleverde diensten, waardoor die derden schade mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Aansprakelijkheid:

16.1 JA totaal service is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke dienstverlening aan goederen van dealer en/of haar Klant in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van JA totaal service, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

16.2. In het geval dat JA totaal service toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van JA totaal service beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

-het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
-het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van JA totaal service uitkeert;
-maximaal het bedrag dat JA totaal service voor de onderhavige dienst aan Dealer heeft gefactureerd;

16.3 Indien JA totaal service aansprakelijk mocht blijken te zijn voor de aan Dealer of Klant veroorzaakte schade en voornoemde uitsluitingen/beperkingen niet van toepassing mochten zijn, is de aansprakelijkheid van JA totaal service in alle gevallen beperkt tot het bedrag ad € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro).

16.4 Een eventuele claim van Dealer of derden, op grond waarvan JA totaal service aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door deze geleverde diensten, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van JA totaal service valt, verjaart in ieder geval nadat 3 (drie) jaren zijn verstreken, gerekend vanaf aanvang van de dag volgend op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de veroorzaker bekend is geworden of had moeten worden.

Overmacht:

17.1 Onder “overmacht” wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van partijen (JA totaal service en Dealer) onafhankelijke en/of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van JA totaal service kan worden verlangd.

17.2 Onder situaties van overmacht is in ieder geval begrepen: werkstaking en bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij JA totaal service en/of diens leverancier(s), alsmede tekortkomingen van leveranciers van JA totaal service, waardoor JA totaal service haar verplichtingen jegens Dealer niet (meer) kan nakomen, extreme weersomstandigheden en problemen in het vliegverkeer.

In geval van een overmachtsituatie heeft Dealer geen recht op schadevergoeding.

17.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet is JA totaal service gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met Dealer zal hiertoe overleg gepleegd worden.

17.4. JA totaal service is alsdan gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid bleek.

17.5. JA totaal service heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Gevolgen tekortschieten Dealer:

18.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden kan JA totaal service in geval van verzuim van Dealer alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van JA totaal service op Dealer direct en ineens opeisbaar. Dealer wordt geacht in verzuim te zijn ingeval deze niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden, alsmede in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, het stilleggen of liquidatie van diens onderneming, onder curatele stelling, het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers.

18.2 Dealer zal in de gevallen als genoemd in lid 1 hiervoor, JA totaal service onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van JA totaal service, passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van JA totaal service.

18.3 JA totaal service heeft in geval van verzuim van Dealer het recht de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de apparatuur en materialen bij Dealer kunnen worden teruggehaald en de openstaande bedragen van de overeenkomst direct kunnen worden gevorderd. Onverminderd het recht van JA totaal service om eventuele verdere schadevergoeding te vorderen.

19. JA totaal service is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, aan derden over te dragen. Dealer verklaart zich hiermee akkoord.

20. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

21. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

22. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Help-Desk